Žákovský parlament

Stanovy Žákovského parlamentu

  1. Členy Žákovského parlamentu (ŽP) jsou volení zástupci jednotlivých tříd, vždy 2 zástupci za třídu, kteří se chtějí sami na práci ŽP podílet. Jsou voleni svými spolužáky kmenové třídě na začátku školního roku.
  2. Žákovský parlament se schází jednou měsíčně, zpravidla v 7.15 hodin knihovně. V případě potřeby může být svolána schůzka i mimořádně. Členové ŽP informují své třídní kolektivy o jednání a předávají aktuální informace.
  3. Jednání vede ředitelka školy, zápis jednotlivých schůzek vyhotovují zástupci tříd dle určení. Zápisy jsou umístěny na nástěnce v hale školy (u jídelny).
  4. Všichni zúčastnění na jednání Parlamentu dodržují pravidla slušného chování, jsou povinni vyslechnout názory ostatních a respektovat se navzájem.
  5. Zástupci žáků Parlamentu mohou vždy vyslovit bez obav názor svůj i svých spolužáků, mohou vznášet dotazy, připomínky a stížnosti, mají právo navrhovat řešení k úpravě školy i školního areálu. Mají právo na projednání, vysvětlení a odpověď.
  6. Stanovy ŽP mohou být po projednání doplňovány a obměňovány i během školního roku.

Tyto stanovy byly projednány a schváleny na jednání dne 5. 9. 2017, tímto dnem nabývají platnost pro školní rok 2017 – 2018.

Zápisy z porad

Zápisy z porad naleznete v dokumentech ke stažení.