Metodik prevence

S čím pomáhá

Je koordinátorem činností realizovaných v rámci primární prevence rizikového chování žáků.

Standardní činnosti metodika školní prevence jsou vymezeny právním předpisem:

  • Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28
  • Dokument MŠMT č.j.: 20 006/2007-51

Spolupracuje s učitelským sborem, resp. třídním učitelem při výskytu případných varovných signálů v oblasti rizikového chování žáků.

Podílí se na vytváření otevřené bezpečné atmosféry a pozitivního sociálního klimatu na škole, podporuje rozvoj pozitivních sociálních vztahů mezi žáky školy.

Primární prevence rizikového chování se zaměřuje prioritně na předcházení vzniku a rozvoji rizik, která směřují zejména k následujícím rizikovým projevům v chování žáků:

  • agrese, šikana, kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, rasismus, xenofobie a homofobie
  • záškoláctví
  • závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus, gambling
  • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě
  • spektrum poruch příjmu potravy
  • negativní působení sekt
  • sexuální rizikové chování

Kontakt

Mgr. Ondřej Zavoral
E-mail: ondrej.zavoral@zszm.cz

Pracovna

II. patro, dveře č. 160

Konzultační hodiny

Středa … 7:15-7:45
nebo po předchozí domluvě

Zajímavé odkazy

www.minimalizacesikany.cz – šikana
www.e-bezpeci.cz – kyberšikana
www.drogy-info.cz – drogy
www.extc.cz – drogy

Dětské krizové centrum