Řád školní družiny

Vnitřní řád školní družiny 2020/2021

rop Základní škola Pardubice , nábřeží Závodu míru 1951

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
  2. PROVOZ, DOCHÁZKA A REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY ( kritéria pro přijetí do ŠD )
  3. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A POSKYTNUTÍ  ŠKOLSKÝCH   SLUŽEB
  4. DOKUMENTACE

V souladu se zněním  zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), §30, odst. 1 a vyhlášce o zájmovém vzdělávání. Určuje pravidla provozu a režim školní družiny.

 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1 Práva a povinnosti žáků

Žáci mají právo

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona

b) na informace o plánovaných akcích 

c) projevit svůj názor a přání týkajících se akcí ve školní družině

d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení 

Práva dítěte jsou také zakotvena v Úmluvě o právech dítěte, která byla přijata 20. 11. 1989 Valným shromážděním OSN.

Povinnosti žáků

a) žáci jsou povinni  řídit se pokyny p. vychovatelky a dodržovat pravidla bezpečnosti

b) žáci nemají dovoleno opustit oddělení školní družiny bez souhlasu p. vychovatelky

c) žáci nenosí do školní družiny cenné věci a větší finanční částky, zodpovídají za své mobilní telefony

d) žáci jsou povinni okamžitě hlásit p. vychovatelce každé zranění při činnosti ve ŠD, nebo poškození svého, nebo školního majetku 

e) žáci jsou povinni dodržovat zásady kulturního chování – zdravit učitele, zaměstnance školy a všechny dospělé osoby, s kterými se ve škole setkají

 

1.2 Práva a povinnosti zákonných zástupců

Práva zákonných zástupců

– zákonní zástupci mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání jejich dětí, tyto informace jsou podávány prostřednictvím notýsku, informačních letáků či přihlášek

– vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte 

– na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání 

 

Povinnosti zákonných zástupců

podat písemnou přihlášku , vyplnit zápisní lístek , písemnou formou informovat paní vychovatelku o každé změně, která se týká dítěte vzhledem k jeho odchodu ze školní družiny 

– informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělání a o případných změnách (zdravotních obtížích, jiných závažných skutečnostech), které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

– pravidelně se zajímat o chování dítěte, sledovat informace v notýsku

– na vyzvání vychovatelky či vedení školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se chování žáka

– oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28, odst. 2,3 Školského zákona č. 561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

– s údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

– rodičovská odpovědnost náleží rodičům i při pobytu dítěte ve škole 

– rodiče (zákonní zástupci) mají povinnost se školou spolupracovat a řešit případné problémy, které se v průběhu vzdělávání vyskytnou 

 

1.3. Pravidla vzájemných vztahů

– žáci se ke všem účastníkům vzdělávání chovají slušně, ohleduplně, nepoužívají hrubých a vulgárních výrazů, vzájemně si pomáhají, pomáhají spolužákům mladším, slabým, nemocným 

– žáci respektují pokyny vychovatelek v ŠD, pedagogů a ostatních zaměstnanců školy 

– žáci nesmějí svévolně zasahovat do soukromého života pracovníků školy a jejich rodin, spolužáků a jejich rodin a jakkoliv poškozovat jejich čest a pověst 

 

1.4. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dítěte a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

– ve všech vnitřních i vnějších prostorách školy platí zákaz kouření

– žákům není dovoleno opouštět bez dovolení oddělení školní družiny

– žáci mohou manipulovat s okny, žaluziemi, zařízením oddělení pouze na přímý pokyn vyučujícího nebo zaměstnance školy

– z bezpečnostních a hygienických důvodů se žáci musí na sportovní kroužky převlékat do sportovního úboru a přezout do sportovní obuvi (rozlišovat obuv do tělocvičen a na hřiště)

– všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických vlivů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví

– vychovatelky ŠD sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče

-nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby

– při úrazu poskytnou zaměstnanci žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem, úraz ihned hlásí vedení školy (sekretariát) a zajistí vyplnění záznamu o úrazu, vyplnění záznamu zajišťuje ten pracovník, který vykonával dohled nebo byl svědkem úrazu

– v případě jakéhokoliv problému se žáci obrací na paní vychovatelky nebo zástupkyni pro 1. stupeň – ty okamžitě řeší

-školní družina nabízí rovné příležitosti všem žákům, je zakázáno ponižování, zesměšňování, tělesné ubližování a veškerá činnost, která by vedla k ohrožování zdraví žáků, platí zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví (zbraně, omamné látky, alkohol)

– žáci jsou povinni bezodkladně informovat paní vychovatelku na jakékoliv projevy šikany nebo diskriminace, nepřátelství a násilí

– vychovatelka ŠD provede poučení žáků o bezpečnosti a to v prvním týdnu školního roku 

 

1.5. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školního zařízení ze strany žáků

– žáci jsou povinni řádně pečovat o majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením

– u každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil

– pokud byl vznik škody umožněn nedostatečným dohledem nad žákem, na náhradu škody od rodičů není právní nárok

– žáci jsou povinni hlásit každou škodu na majetku školy a podle svých možností jsou povinni těmto škodám předcházet, popřípadě jim zabránit. V případě, že jsou svědky úmyslného ničení majetku, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit někomu ze zaměstnanců školy (k tomu mohou využít i schránku důvěry). Není povoleno vynášet sportovní pomůcky a hry mimo areál školy

2. PROVOZ, DOCHÁZKA A REŽIM ŠKOLNÍ DRUŽINY

2.1. Provoz ŠD 

– ráno od 6.30 – 7.40 h., odpoledne po ukončení vyučování do 17.00 h.

– Oddělení ŠD jsou umístěna v samostatných místnostech

1. oddělení – Jana Komárková, oddělení ŠD 1. patro č.dveří 111 (třída 1.A)

2. oddělení – Renáta Samková , oddělení ŠD 1. patro č.dveří  (třída 1.B)

3. oddělení – Michaela Mudrochová , oddělení ŠD 1. patro č.dveří 122 (třída 2.A)

4. oddělení – Monika Kučerová, oddělení ŠD v přízemí č.dveří 85 ( třída 2.B)

5. oddělení – Jana Chmelařová , oddělení ŠD v přízemí č.dveří 45 (třída 3.A)

6. oddělení –  Lenka Buřvalová, oddělení ŠD v přízemí č.dveří 76 (třída 3.B)

4.třídy  – v odděleních dle volné kapacity 

– Ranní a konečná – oddělení ŠD v přízemí u šaten číslo dveří 76

– ŠD může využívat i další prostory školy (pokud v nich právě neprobíhá výuka – školní knihovna, tělocvičny i školní hřiště, počítačové učebny).

– Do ranní družiny mohou děti přicházet průběžně dle potřeby. Od 7.15 hod. jsou dveře uzamčeny, děti zvoní na zvonek ranní ŠD a p. vychovatelky je „bzučákem“ vpustí do budovy. Od 7.30 hod. děti čekají na otevření hl. vchodu do budovy školy.

– Na odpolední pobyt v ŠD si vychovatelky vyzvedávají děti po dohodě s vyučujícími u třídy nebo u šaten, případně v jídelně, kam je odvedou vyučující.

– Na obědy do školní jídelny chodí děti 1. a 2. ročníku společně s vychovatelkou. Ve školní jídelně vychovatelky dbají na správné stolování dětí.

– Během odpoledního pobytu v ŠD je pro děti zajištěn pitný režim ve spolupráci s kuchařkami školní jídelny.

– Pro vyzvedávání dětí ze ŠD slouží čipy.

Při nevyzvednutí dítěte po ukončení provozu ŠD vychovatelka telefonicky upozorní zákonného zástupce, či jiné zástupce dle zápisního lístku a to v případě potřeby i opakovaně. Pokud se podaří zákonného zástupce kontaktovat, bude p. vychovatelka vykonávat nad dítětem dohled, dokud si ho zákonný zástupce nevyzvedne. V případě, že se opakovaně nedaří telefonicky kontaktovat zákonného zástupce, kontaktuje pedagogický pracovník za účelem zajištění přiměřené péče o dítě zástupce obecního úřadu jako orgán sociálně-právní ochrany dětí.

– Provoz ŠD o prázdninách je při minimálním počtu 10 dětí a je omezen na dobu 8.00 – 15.00 h.

 

2.2. Docházka do školní družiny

– Do ŠD jsou děti přihlašovány písemně na základě vyplněných zápisních lístků. Umístění dítěte do ŠD není nárokové. O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy.

– Kapacita ŠD je 180 dětí.

Kritéria pro přijetí dítěte do ŠD :

                 – datum narození dítěte ( přednost mají nejmladší děti ) 

                 – mladší sourozenec v ŠD 

– O vyloučení dítěte ze ŠD může rozhodnout ředitelka školy, pokud dítě soustavně nebo závažným způsobem porušilo řád ŠD. Toto rozhodnutí musí být zákonnému zástupci sděleno písemně.

– Odhlásit žáka ze ŠD mohou rodiče pouze písemnou formou, jinak je dítě stále vedeno v seznamu účastníků, a tím i v platbách. 

– Do ranní ŠD mohou přicházet i žáci, kteří nejsou přihlášeni na odpolední docházku do ŠD – i žáci vyšších ročníků. V tomto případě platí příspěvek 50,- Kč měsíčně.

– Žáci odcházejí z odpolední ŠD podle údajů uvedených na zápisním lístku. Jdou-li v jiném termínu nebo samostatně (oproti údajům v zápisním lístku), vychovatelky je uvolňují na základě písemné omluvenky, na které je uvedeno datum, přesná hodina a podpis rodičů! Mobilní telefon neslouží jako náhrada písemných omluvenek!

 

2.3. Režim školní družiny 

Ranní družina :

6.30 – 7.40 hod. 

– činnost ranní družiny: převážně odpočinková, klidné hry na koberci/samostatně i ve skupinkách, stolní hry, rozhovory na různá témata

Odpolední družina :

11.40 – 17.00 hod. 

časy se mohou lišit dle dnů, konce vyučování a jiné…

11.40 – 13.00 hod. 

– příprava na oběd – osobní hygiena – oběd

13.00 – 13.30 hod. 

– odpočinková činnost – čtení na pokračování, poslech pohádek, relaxační hudby, vyprávění, tématické rozhovory

13.30 – 17.00 hod. 

– pravidelně výchovně vzdělávací a zájmová činnost – aktivity z oblasti přírodovědné a etické výchovy, Vv, Pč, Hv, Tv

– rekreační činnost – pobyt na školním hřišti, sportovní aktivity

– osobní hygiena, svačina, příprava na vyučování formou didaktických her, kvízů a soutěží, psaní domácích úkolů, kroužky, hry dle výběru dětí, úklid ve třídě, kontrola v šatnách

 

3. ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ A POSKYTNUTÍ ŠKOLSKÝCH SLUŽEB                

Úhrada do školní družiny

– úhrada na pobyt dítěte v ŠD činí 200,- Kč za jeden měsíc, částku platí rodiče bezhotovostně ve dvou splátkách:

      – v září ( září až prosinec – 800 Kč )

     – v lednu ( leden až červen – 1200 Kč)

– příspěvek ve stanovené výši hradí rodiče bez ohledu na to, kolik času dítě v ŠD tráví

– za dobu nepřítomnosti dítěte se úhrada nevrací

– termín placení bude vždy vyvěšen u vchodu do ŠD

 

4. DOKUMENTACE

Povinná dokumentace vedená v oddělení školní družiny :

  • Přihláška k docházce do školní družiny (zápisní lístek)
  • Přehled výchovně vzdělávací práce
  • Školní vzdělávací program školní družiny 
  • Vnitřní řád školní družiny

 

Projednán na pedagogické radě: 31. 8. 2021

Datum účinnosti: 1. 9. 2021