Školní psycholog

S čím pomáhá

Pomáhá vytvářet podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte.

Je vázán(a) zákonnými normami a profesním etickým kodexem (samozřejmostí je naprostá diskrétnost).

Poskytuje poradensko-psychologické služby bezplatně.

Z hlediska třídních kolektivů

Provádí opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole, ve třídách (včetně diagnostiky vztahů mezi žáky třídního kolektivu).

Provádí anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultuje zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili.

Může se podílet na vedení třídnické hodiny ve spolupráci s třídní učitelkou/učitele.

Na základě domluvy s vyučujícím může samostatně vést programy a besedy s žáky se zaměřením na primární či sekundární prevenci.

Spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků (žákyň) se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných.

Z hlediska individuální péče

Poskytuje úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá.

Poskytuje krizovou intervenci dítěti, či rodiči dítěte, který se octne v psychicky mimořádně náročné situaci.
po domluvě s rodiči poskytuje dítěti pomoc v případě osobních, rodinných, výchovných či výukových obtíží, a to buď formou krátkodobé péče ( 3-5 konzultací) či dlouhodobé individuální péče (např. schůzky v průběhu celého pololetí).

Může pomoci jako mediátor mezi žákem, rodiči a školou.

 

Kontakt

Mgr. Andrea Malinová

E-mail: malinova.zavodumiru@seznam.cz

Pracovna

Přízemí, levé křídlo budovy, dveře č. 79

Konzultační hodiny

Po-Pá … 8:00-14:30, od 15:00 po domluvě
Termín prosím ohlaste předem telefonicky.

Během uzavření školy je možný kontakt telefonicky nebo e-mailem.