Školní hřiště

Provozní řád – hřiště pro veřejnost

Tento provozní řád vydává ZŠ Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951 za účelem harmonického rozvoje tělovýchovy a sportu a využívání volného času zejména mládeže v městě Pardubice a jeho blízkém okolí.

Čl. I – Využívání hřiště

 1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je město Pardubice.
 2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, minikopaná, basketbal, volejbal, nohejbal, florbal aj.), atletice a stolnímu tenisu.
 3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
 4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění pokynů správce hřiště viz. čl. III.

Čl. II – Provoz a správa hřiště

 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce.
 2. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz, aniž by byl povinen tuto skutečnost předem oznamovat.
 3. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
 4. Základní škola ani správce hřiště nenesou odpovědnost za případné úrazy vzniklé v areálu hřiště, neručí za odcizení nebo ztrátu věcí vnesených uživatelem do sportovního areálu a jeho sociálního zázemí.
 5. Pro případné ošetření drobných poranění je uživateli dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetření.
 6. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Při opakovaném porušování provozního řádu je správce oprávněn přivolat městskou policii.

Čl. III – Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

Uživatel je povinen dodržovat bezpečnost a ochranu majetku.

V této souvislosti je zde zakázáno:

 • odhazování odpadků mimo místa k tomu určená
 • používat obuv s černou podrážkou, kopačky, tretry (s hroty delšími než 9 mm), boty s podpatkem a obuv znečištěnou blátem, antukou, atd.
 • manipulovat s ostrými předměty
 • vstupovat mimo provozní dobu
 • přemísťovat pevný nebo mobilní inventář hřiště
 • konzumovat alkohol a jídlo všeho druhu
 • kouření v areálu
 • vstup podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných a návykových látek
 • rozdělávání ohně a manipulace s ním v areálu
 • trhat a odcizovat květiny, jakékoliv plody a lámat větve stromů nebo jinak poškozovat stromy a keře v areálu hřiště
 • odhazovat žvýkačky na povrch hřiště
 • vjíždět do areálu motorovými vozidly
 • jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech aj.
 • vstup mimo provozní dobu
 • manipulace s vybavením celého sportovního areálu

Tento řád je pro všechny uživatele závazný, veřejně přístupný a nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2019

Provoz hřiště pro veřejnost

Kontakt

Správce hřiště
Telefon: 739 231 789