Placení stravného

Upozornění

23. 2. 2021 Žádáme rodiče žáků, kteří se v době distanční výuky nestravují, neodebírají obědy, aby zvážili možnost zrušení trvalého příkazu na platbu za obědy (z důvodu vysokých přeplatků). Vyúčtování stravného bude na začátku července 2021.

Abychom zachovali předepsanou kvalitu školních obědů a dodrželi spotřební koš potravin,  je z důvodu nárůstu cen nutné od 1. 9. 2020 zvýšit finanční normativ.

Informace k platbám

3V jídelně je instalován elektronický systém s využitím osobních identifikačních karet nebo Pardubické karty. Úhrada stravného je formou převodu z účtu strávníka (rodičů) na účet ŠJ. Jídelna nepřijímá hotovost za stravné. Pro Vás, Vaše děti z toho plyne následující:

Každý strávník (rodiče žáků) si zařídí TRVALÝ PŘÍKAZ k úhradě (na 10 školních měsíců – první splátka v srpnu, poslední v květnu) hrazený ze svého účtu (sporožiro, postžiro) s těmito údaji:

 1. ve prospěch účtu č. 2699695/0300 (účet ŠJ u ČSOB)
 2. variabilní symbol: osobní číslo žáka (platí po celou dobu školní docházky)
 3. konstantní symbol: 0558 – převod mezi účty
  nebo 1379 – platba hotovosti v ČSOB (do poznámek jméno žáka a třídu)
 4. splatnost: ke 20. dni předcházejícího měsíce, tj. k 20.8.2020 na září 2020
 5. částka: měsíční záloha pro věkové kategorie – nikoliv pro třídy. Podle vyhlášky č.463/2011 Sb., o školním stravování – příloha č.2, jsou do věkových skupin zařazováni strávníci na dobu celého školního roku, ve kterém dosahují tohoto věku.
  • strávníci 7 – 10 let … 660,- Kč (30,- Kč / oběd)
  • strávníci 11 – 14 let … 700,- Kč (32,- Kč / oběd)
  • strávníci 15 a více … 750,- Kč (34,- Kč / oběd)
 6. pololetní (roční) záloha: je možné zasílat jednorázově zálohu na pololetí:
  • I. pololetí – splatnost měsíc srpen
  • II. pololetí – splatnost měsíc únor (začátek)

Vyúčtování bude prováděno 1x ročně – v červenci. Přeplatky za stravné se vrací na číslo účtu, které je uvedeno na přihlášce ke stravování. Změní-li se Váš účet (zrušíte jej, změna banky…), oznamte změnu písemně vedoucí ŠJ. Pokud změnu nenahlásíte, je přeplatek vrácen na BÚ jídelny.

Není-li k 1. dni nového měsíce na účtu ŠJ požadovaná záloha, program automaticky vyloučí strávníka – na snímači se objeví tzv. NULA – nutné telefonicky domluvit s vedoucí ŠJ.

Zálohu za stravné na další měsíc, která bude připsána na účet ŠJ, hodnotí tento program automaticky jako přihlášení strávníka na další měsíc. Pokud je strávník od 1. dne nového měsíce nemocen a obědy neodebírá, je nutné obědy ODHLÁSIT, telefonicky (tel. 466 798 582 – i na záznamník), na e-mailovou adresu jidelna@zszavodumiru.cz nebo na stránkách www.strava.cz (adresa a heslo vám budou sděleny na požádání a odeslány na Váš e-mail).

Pokud se bude strávník po celý rok stravovat NEPRAVIDELNĚ – tj. odebírá v týdnu např. úterý a čtvrtek, je možné celoročně tyto změny zakódovat ve stravovacích zvyklostech a přizpůsobit zálohu – výši zálohy je nutné domluvit s vedoucí ŠJ (telefonicky nebo osobně).

Každý strávník si musí zakoupit kreditní kartu v ceně 35,- Kč. Tuto kartu bude strávník používat po celou dobu docházky do ŠJ. Poškozenou kartu snímač nenačte – je nutné koupit novou (35,- Kč). Poškozená karta je strávníkovi odebrána, aby nedošlo k poškození snímače – oběd je vydán. K odběru obědů lze využít také „Pardubickou kartu“.

Ztrátu karty je nutné ihned nahlásit vedoucí ŠJ, která zablokuje ztracenou kartu koupí nové karty, aby nemohlo dojít k neoprávněnému vyzvednutí přihlášeného oběda.

ZAPOMENUTÍ karty – strávník se musí přihlásit u výdeje obědů a čitelně zapsat do sešitu své jméno, příjmení a tří

 

Výdej do jednorázových zatavovacích boxů – 12.30 h – 14.00 h (distanční výuka). Zákaz výdeje obědů do skleněných nádob a jídlonosičů. Strava podávaná v rámci školního stravování se konzumuje v prostorách zařízení školního stravování. První den neplánované nepřítomnosti strávníka ze zdravotních důvodů ve škole považujeme za pobyt ve škole a bude mu tedy vydán oběd (MŠMT č.561/2004,Vyhláška o školním stravování § 4 odst. 9. v platném znění), v dalších dnech není na oběd nárok.

Akce školy – výlety, exkurze, školy v přírodě – odhlášení oběda zajišťují rodiče.

Prázdniny jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

Jídelní lístek je vyvěšen v jídelně, na webových stránkách školy a u okénka přes ulici. Sestavování jídelníčku se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním košem vybraných potravin dle vyhlášky o školním stravování.

V hale školy je instalován tzv. Objednávkový box, kde je rovněž jídelní lístek a každý strávník si zde sám může navolit odhlášky nebo naopak se přihlásit.

Odhlašování obědů

 1. na stránkách www.strava.cz – do 7.00 hod na ten den
 2. telefonicky (záznamník je stále zapnutý) na tel: 466 798 582 – uveďte jméno, třídu a datum
 3. elektronickou poštou – jidelna@zszavodumiru.cz

V přípdadě ukončení školní docházky je nutné toto oznámit písemně vedoucí školní jídelny a v bance zrušit trvalé platby.

Případné dotazy vyřizuje vedoucí ŠJ pí. Dagmar Havlová – 466 798 582, jidelna@zszavodumiru.cz.

Kancelář ŠJ – zadní vchod z rampy.