Řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny

I. Údaje o zařízení

Školské zařízení: Školní jídelna při Základní škole Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951
Adresa: nábřeží Závodu míru 1951, 530 02 Pardubice
IČ: 102842787
Vedoucí školní jídelny: Dagmar Havlová
Telefon: 466 798 582
E-mail: jidelna@zszm.cz
Kapacita školní jídelny: 800 obědů

II. Úvodní ustanovení

 1. Vnitřní řád školní jídelny je soubor pravidel a opatření spojených s provozem školní jídelny určené ke stravování žáků a zaměstnanců školy.
 2. Vnitřní řád školní jídelny je závazný pro všechny osoby, které se stravují ve školní jídelně, v případě nezletilých žáků i pro jejich zákonné zástupce.
 3. Vnitřní řád školní jídelny je zpracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:
  • zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění
  • zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění
  • vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění
  • vyhláškou č. 602/2006 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných v platném znění
  • vyhláškou č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených ÚSC v platném znění
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o GDPR
  • vyhláškou o školním stravování č. 463 ze dne 23. 12. 2011 a vyhláškou 147/98 Sb. O způsobu stanovení kritických bodů z 1. 3. 2004 v platném znění.

Školní jídelna zajišťuje stravu pro:

 • vlastní zaměstnance – obědy
 • žáky základní školy – obědy

III. Přihlášení, odebírání stravy, úplata za školní stravování

Žák ZŠ je zařazen do evidence strávníků na základě vyplněné a podepsané přihlášky zákonným zástupcem.

STRAVNÉ se hradí předem a to:

 • převodem z účtu nejpozději k 20. dni předchozího měsíce
 • v případě změny vašeho účtu informujte vedoucí školní jídelny písemně

Strávník, který nemá obědy uhrazeny, bude na tuto skutečnost upozorněn (zákonný zástupce) a vyzván k nápravě.

Cenu stravného stanovuje ředitelka školy.

VYÚČTOVÁNÍ stravného se provádí na konci každého školního roku, v případě ukončení školní docházky do 10 dnů převodem na účet plátce.

VÝŠE STRAVNÉHO s platností od 1. 9. 2020

 • strávníci 7 – 10 let … 660,- Kč (30,- Kč / oběd)
 • strávníci 11 – 14 let … 700,- Kč (32,- Kč / oběd)
 • strávníci 15 – 18 let … 750,- Kč (34,- Kč / oběd)

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.

V případě zvýšených nákladů na cenu potravin v průběhu školního roku, může ředitelka školy změnit cenu stravného vždy od 1. dne následujícího měsíce. Tuto skutečnost oznámí v předstihu 14 dní prokazatelným způsobem / webové stránky školy, žákovské knížky / zákonným zástupcům žáků.

VÝDEJ obědů probíhá od 11.15 do 14.00 hod.
Výdej do jednorázových zatavovacích boxů u výdejního okénka první den nemoci : od 11.00 do 12.00 hod.

Výdej obědů je na stravovací karty příp. čipy (od 13. 5. 2021 se při ztrátě karty vydávají čipy, které zakoupíte za 120,-Kč v kanceláři ŠJ). Tyto karty, čipy platí po celou dobu školní docházky. Žáci mohou pro odběr obědů také využívat Pardubickou kartu.

Při ZTRÁTĚ nebo deformaci karty se musí strávník ihned přihlásit v kanceláři ŠJ a zakoupit si čip za výše uvedený poplatek.

Při ZAPOMENUTÍ karty, čipu se musí strávník  přihlásit u výdeje obědů a zapsat do sešitu příjmení, jméno, třídu (čitelně).

PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK A ODHLÁŠEK je ráno do 7.00 (elektronicky) na stránkách www.strava.cz, do 7.30 hod. telefonicky 466 798 582, e-mailem jidelna@zszm.cz.

Výběr jídel a odhlášek provádějte na adrese www.strava.cz (každý má svůj vstup – heslo, při ztrátě možno vyzvednout v kanceláři školní jídelny).

Obědy jsou strávníkům v září automaticky přihlášeny. Ten, kdo se nebude chtít stravovat již od prvního dne, musí si obědy odhlásit.

V případě ukončení školní docházky je nutné, aby zákonný zástupce toto oznámil písemně vedoucí školní jídelny a zrušil trvalé platby (trvalý příkaz).

V DOBĚ NEMOCI je nutné obědy odhlásit, žák nemá na oběd nárok. Pouze první den nemoci je možné neodhlášený oběd odebrat do jídlonosiče.

Pokud zaměstnanec neodpracuje minimálně 3 hodiny, nemá nárok na oběd. V době nemoci nemají zaměstnanci na oběd nárok.

PRÁZDNINY jsou trvale odhlášeny pro všechny strávníky.

Školy v přírodě, exkurze, výlety, lyžařský výcvik a ostatní školní akce si každý strávník odhlásí sám.

IV. Práva a povinnosti žáků-strávníků a jejich zákonných zástupců ve školní jídelně a pravidla vzájemných vztahů s pracovníky školy

Žák-strávník má právo stravovat se ve školní jídelně podle školského zákona. Má právo na kvalitní a vyváženou stravu. Žák-strávník docházející do školní jídelny, dodržuje pravidla kulturního chování, řídí se pokyny pedagogického dohledu a dalších oprávněných osob. Dodržuje vnitřní řád školní jídelny. Chová se při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly stolování. Umožňuje plynulý chod výdeje obědů včetně včasného odchodu z jídelny. Odnáší po sobě použité nádobí a zanechává po sobě čisté místo u stolu. Zákonný zástupce má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo ředitele školy. Zákonný zástupce má povinnost informovat vedoucí školní jídelny o změně zdravotní způsobilosti žáka, o ukončení stravování, v době nemoci neprodleně žáka odhlásit z obědů a respektovat dobu odhlašování obědů. Dohled ve školní jídelně vydává žákům-strávníkům a zákonným zástupcům takové pokyny, které souvisí s plněním vnitřního řádu školní jídelny, zajišťuje bezpečnost a nezbytná organizační opatření. Ve školní jídelně se strávník chová slušně, zdraví pracovníky školy a respektuje pokyny dohlížejícího pracovníka, vedoucí školní jídelny a kuchařek.

Konzumace jídla

 1. Strávníkům je vydáván kompletní oběd skládající se z polévky, hlavního chodu a nápoje, podle možnosti a vhodnosti i salát, kompot, ovoce, moučník nebo dezert.
 2. Nápoj si nalévá každý strávník sám u samostatného nápojového pultu. Ovoce a zeleninu si berou strávníci u výdejového okénka.
 3. Polévku a veškeré přílohy může žák na požádání dostat formou přídavku.
 4. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu zásadně vsedě.
 5. Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci v prostorách školní jídelny dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, § 2, odst. 7.
 6. Strávníci nesmějí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla ani k jeho dojídání.
 7. Při jídle platí zákaz používání mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení.

V. Zajištění bezpečnosti a pravidla chování

Dohled na žáky po dobu výdeje vykonávají pedagogičtí pracovníci školy dle pokynů ředitele školy. Rozpis dohledů je vyvěšen v jídelně. V prostorách školní jídelny dodržují žáci – strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování. Při přenosu jídla se strávníci chovají ukázněně, neběhají a neprovádějí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Jídlo a nápoje konzumují u stolu, zásadně vsedě. V případě úrazu jsou strávníci povinni nahlásit tuto skutečnost dohlížejícímu zaměstnanci, který neprodleně učiní odpovídající opatření. Úrazy žáků jsou zapsány do knihy školních úrazů a nahlášeny neprodleně řediteli školy.

VI. Škody na majetku školní jídelny

Žáci-strávníci jsou povinni šetrně zacházet s vybavením a zařízením školní jídelny. Strávníci, případně jejich zákonní zástupci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny. Strávníci jsou povinni nahlásit všechny škody, které ve školní jídelně způsobili, zaměstnancům školní jídelny, případně dohledu v jídelně. Škodu, která je způsobena neúmyslně, strávník nehradí. Úmyslně způsobenou škodu je strávník, případně jeho zákonný zástupce povinen uhradit.

VII. Závěrečná ustanovení

Vnitřní řád školní jídelny je součástí školního řádu. Vnitřní řád školní jídelny je vyvěšen v jídelně a umístěn na webových stránkách školy.

DOTAZY A PŘIPOMÍNKY k provozu jídelny přijímá vedoucí školní jídelny.

Platnost od 1. 9. 2020