Výchovný poradce

S čím pomáhá

Spolupracuje s metodikem prevence, školní psycholožkou, ostatními pedagogickými pracovníky a vedením ZŠ, s rodiči žáků.

Spolu s třídními učiteli podává podklady na vyšetření žáků v pedagogicko- psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru a vede jejich dokumentaci.

Podílí se na zpracování individuálního plánu pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

Pomáhá při řešení konfliktních situací ve škole (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák).

Sleduje nadané žáky.

Věnuje zvýšenou pozornost žákům s rizikovým chováním.

Pomáhá vyučujícím s žáky ohroženými školním neúspěchem.

Pomáhá s řešením výchovných a výukových problémů žáků.

Pomáhá vyučujícím se začleněním do výuky žáků s poruchami učení a zdravotními problémy.

Kariérové poradenství

Poskytuje odbornou pomoc v profesní orientaci žáků.

Organizuje setkání rodičů žáků 9. a 5. tříd, kde poskytuje informace ohledně přijímacího řízení.

Více informací naleznete v aplikaci MS Teams – v týmu PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY SŠ

Kontakt

PaedDr. Petra Jíchová
E-mail: petra.jichova@zszm.cz

Konzultační hodiny

Středa … 11:50-12:30
nebo po předchozí domluvě