Projekty

Spolupráce ZŠZM na projektu

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Střední zdravotnická škola Pardubice je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321

Příjemce: Pardubický kraj

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

  1. Řízení projektu,
  2. Podpora polytechnického vzdělávání,
  3. Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,
  4. Rozvoj kariérového poradenství,
  5. Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,
  6. Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,
  7. Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

Adopce afrických dětí

Jméno: Ruth Akeyo Orwa

Věk: 15 let

Město, čtvrť: Rusinga Island, Kamasengre West / Ufira

Země: Kenya

EU – peníze školám

„Inovace výuky prostřednictvím ICT, ZŠ Závodu míru“

Registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.2795

V roce 2011 – červen – obdržela naše škola dotaci z Operačního systému Vzdělání pro konkurenceschopnost – operační programy EU.

Cílem projektu „Inovace výuky prostřednictvím ICT“ je zvýšit zájem žáků o učení, inovovat, zpestřit a zatraktivnit výuku. Velký důraz klademe na vytvoření učebních materiálů, pomocí kterých chceme zpřístupnit učivo žákům tak, aby je co nejlépe zvládli a dosáhli co nejlepších výsledků při získávání a rozvíjení klíčových kompetencí. Chceme podpořit inovaci výuky zejména v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, cizích jazyků, využívání ICT, matematiky – finanční gramotnost.

Značnou finanční částku také využijeme na vybavení školy moderním IT zařízením (počítače, softwarové vybavení, interaktivní tabule, atd.)

Mléko a ovoce do škol

Ovoce do škol

Do tohoto projektu se škola zapojila již v únoru 2010. V jeho rámci mají žáci přihlášených škol s pravidelnou docházkou na 1. stupeň ZŠ zdarma dostávat prostřednictvím školy čerstvé ovoce, zeleninu nebo výrobky z nich (ovocné či zeleninové šťávy apod.) a to vše v garantované kvalitě, bez přísad a konzervantů uvedených v předpisu Evropských společenství.

Cílem projektu je především zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyk ve výživě dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity.

V tomto školním roce je vydáváno žákům 1.-5.tříd dvakrát měsíčně – s použitím kreditní karty si mohou sami vybrat z automatu.

Mléko do škol

Do tohoto projektu, který je dotován z finančních zdrojů EU a ČR, se škola zapojila v roce 2007. Dotované mléko a mléčné výrobky jsou určeny všem žákům 1.- 9.ročníků, podpora se poskytuje na 1ks výrobku denně. Žáci si mohou vybírat opět z automatu v hale škole za použití kreditních karet.

Cílem projektu je zvýšit obsah vápníku ve výživě dětské populace a zlepšit jejich stravovací návyky.

Kreditní karty jsou k vyzvednutí u zřš.Mgr. M. Škodové, finanční převod zajistí rodiče žáků dle pokynů.

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Základní škola Pardubice, nábřeží Závodu míru 1951, 530 02 Pardubice je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Reg. číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

Příjemce: Pardubický kraj

Partneři projektu: Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje, Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

Předpokládané celkové náklady na projekt: 87 958 205,95 Kč

Trvání projektu: 1. 2. 2018 – 31. 12. 2020

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu: Řízení projektu, Podpora polytechnického vzdělávání, Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, Rozvoj kariérového poradenství, Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

Recyklohraní

Naše škola se zapojila již před dvěma roky do programu Recyklohraní, jehož cílem je realizace zpětného odběru baterií (monočlánků) a drobného elektrozařízení (mobilní telefony, holicí strojky, vysoušeče vlasů, varné konvice, MP 3 přehrávače apod.) . Tento program organizují neziskové společnosti Asekol s.r.o., Ecobat s.r.o. a Eko-kom a.s. Zapojené školy získávají za tento sběr body, které lze vyměnit dle nabídky katalogu za praktickou elektroniku, sportovní náčiní, vstupenky do naučných či zábavných parků, školní pomůcky.

Žáci se v rámci tohoto projektu zapojují i do soutěží výtvarného charakteru, vytvářejí různé modely, řeší kvízy a hledají nové informace z oblasti třídění a recyklace odpadů. Škola má zároveň k dispozici výukové materiály, postery, aktuální informace a čísla.

V hale školy jsou umístěny sběrné nádoby, do kterých se baterie (zelená krabice) a drobné elektrospotřebiče (červená vysoká nádoba) ukládají.

Zároveň je v hale školy místo zpětného odběru použitých osvětlovacích zařízení – Ekolamp s.r.o.

Do Recyklohraní se může zapojit každý, stačí přinést vybité baterie a vysloužilé drobné elektrozařízení, odevzdat je a tím zajistit jejich recyklaci.

Děkujeme všem, kteří se již zapojili a chrání tak naše životní prostředí.

Podporují nás

evropský sociální fond v ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
UNESCO
Ovoce do škol