Škola informuje

8. 4. 2021

Informace – výuka žáků 1. a 2. stupně, od 12. 4.

Od 12. 4. 2021 je povolen návrat žáků 1. stupně s rotováním tříd. Výuka a pobyt ve škole musí probíhat v neměnných skupinách.
Třídy se nesmí mísit. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti.

Vstup cizích osob do prostor školy je možný jen v důvodných případech a jen ve vstupních prostorách školy.

Před vstupem do školy bude mít žák nasazenou roušku a bude ji mít nasazenou po celou dobu pobytu ve škole a ve všech vnitřních prostorách školy.
V průběhu výuky a školní družiny budou zařazovány pobyty venku na čerstvém vzduchu. Během výuky bude ve třídách častěji a pravidelně větráno.

1. stupeň
Od 12. 4. 2021 začíná povinná prezenční výuka (ve škole) pro všechny ročníky 1. stupně rotačním způsobem – rozpis níže.

2. stupeň

Žáci 6. – 9. ročníku budou od 12. 4. 2021 nadále plnit doma distanční výuku.

Žáci 1. – 5. ročníku se budou střídat v prezenční výuce po týdnech takto:

12. 4. – 16. 4.: 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 5.B, 5.C

19. 4. – 23. 4. : 3.A, 3.B, 4.A, 4.B, 5.A

Školní družina je v provozu pro 1. – 3. třídy vždy v době prezenční výuky od 6.30 do 16.30 hodin. (výjimka dny testování, viz. níže)

Pokud žák nechodí do školní družiny, vstupuje do školy až v 7.45 hod a odchází do své kmenové třídy (testování těchto žáků je v 7.55 hod).

Organizace příchodů a testování.

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek. Je nutné dodržovat čas příchodu.

V případě nepřítomnosti žáka ve dnech testování bude žák testován v den příchodu
do školy.
 

Jak probíhá testování žáků – odkaz na video

https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole?fbclid=IwAR1ppSEVDRWVJqOs0-quyK-QE9LkRLU6re-RA9ZdLah8WQSn3IM4_pzeaOs%C2%A0%C2%A0

Testování bude probíhat v označených místnostech. Zákonný zástupce může být přítomen u testování dítěte za dodržení hygienicko-epidemických opatření. V případě pozitivního testu se žák nemůže výuky účastnit a odchází – musí si ho převzít zákonný zástupce, který bude informován školou.

Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) provedeného na odběrovém místě a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ty, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě – která musí obsahovat jméno a příjmení dítěte a datum prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem).

Pokud se vaše dítě testování nezúčastnínemůže se účastnit prezenčního vzdělávání. Škola bude takovou absenci evidovat jako omluvenou, nemá ale povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání. Je ovšem vhodné, aby mu poskytla přiměřenou formu podpory (např. posílání týdenních plánů, využití individuální konzultace).

Žáci, kteří budou docházet do ranní družiny, se řídí stanoveným rozpisem příchodu do ranní školní družiny a budou testování PŘED vstupem do školní družiny.

Ranní ŠD od 6.30 do 7.15 hodin
Vzhledem k testování žáků, budou příchody do ŠD v těchto časech: 6.30, 6.50, 7.15. Zaměstnanec školy žáky odvede do testovací místnosti a poté je předá do oddělení ŠD.

Žáci, kteří nechodí do školní družiny, vstupují do školy až v 7.45 hod a odchází do své kmenové třídy (testování těchto žáků je v 7.55 hod).

Výjimka pro děti IZS

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině  a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.
Pro děti IZS je školní družinou zajištěn dopolední a odpolední program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti IZS zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku.

Děti IZS mají nárok na zajištění školního stravování za stejných podmínek, jako při prezenční výuce. Na děti IZS účastnících se programu školní družiny se vztahuje povinnost testování obdobně jako je tomu v týdnu prezenční výuky.

Vybrané profese
Mimořádným opatřením určené výjimky pro děti IZS se vztahují na tyto vybrané profese:  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, zaměstnanci bezpečnostních sborů, příslušníci ozbrojených sil, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zaměstnanci Úřadu práce České republiky,  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.
Zájem o tuto službu a potvrzení zaměstnavatele (možno i naskenované) zašlete nejpozději do pondělí 12. 4. 2021 do 7.00 hod. na email sekretariat@zszavodumiru.cz