Škola informuje

8. 3. 2021

Zápis do 1. tříd

V letošním roce proběhne zápis do všech pardubických škol elektronicky bez přítomnosti dětí a k vyplnění budete potřebovat číslo pojištěnce svého dítěte.

Pomocí webové aplikace: https://zapisyzs.pardubice.eu lze od 1. dubna 2021 vytvořit žádost o přijetí dítěte do základní školy.

Podat žádost je možné v termínu konání zápisu do ZŠ: 19. – 23. dubna 2021

Za­­­­pi­­­­suje­­­­me dě­­­­ti na­ro­zené do 31. 8. 2015. Výjimečně mo­hou být za­­­­psané i dě­­­­ti poz­­­­dě­­­­ji na­ro­zené do 30. 6. 2016.

Plánuje otevření tří prvních tříd po cca 26 žá­­cích.

Podání žádostí i s přílohami lze provést těmito způsoby:

 1. Zasláním do datové schránky školy 79fhqhx (každá škola má svou datovou schránku, zákonný zástupce musí mít datovou schránku jako fyzická osoba – ne firemní).
 2. Zasláním vytištěné a podepsané žádosti i s přílohami poštou.
 3. E-mailem – pouze v případě, že zákonný zástupce má platný uznávaný kvalifikovaný elektronický podpis, kterým žádost podepíše (nelze jen poslat prostý email).
 4. Žádost můžete vhodit i do schránky u vchodu na hlavní budovu od 19. – 23. 4. vždy mezi 7.00 – 15.00 hod. Na email Vám v tomto případě zašleme zprávu o doručení.

Přílohy k žádosti o přijetí:

 • Kopie rodného listu dítěte – vždy
 • Body za splnění kritéria doložení skutečného bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou o společném školském obvodu spádové školy uzavřenou se statutárním městem Pardubice, budou započteny v případě, že bude žádost doložena užívacím právem zákonného zástupce k objektu skutečného bydliště dítěte. Užívací právo zákonný zástupce prokáže jedním z následujících způsobů:
 • předložení výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu (z důvodu stávající nouzové situace je tento způsob možné splnit i přiložením vytištěného záznamu o vlastnickém právu z nahlizenidokn.cuzk.cz)
 • doložení kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese,
 • doložení písemného prohlášení vlastníka nemovitosti o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka,
 • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše.
 • Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2021 budou žáky dotčené ZŠ – uveďte jméno, příjmení a třídu sourozence zapisovaného dítěte (tuto informaci ověří ředitel školy, ale jejím sdělením urychlíte proces řízení).

Přílohy k žádosti o odklad:

Dle ustanovení § 37 odst. 1 školského zákona Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 • Kopie rodného listu dítěte – vždy
 • Kopie stanoviska odborného lékaře nebo klinického psychologa – vždy
 • Kopie posouzení školní zralosti, kterou vystavilo školské poradenské zařízení -vždy

Pokud tyto přílohy nemůžete doplnit, protože se vám je z důvodu nouzové situace nepodařilo zajistit, podejte žádost o odklad bez nich. Ředitel školy řízení přeruší a stanoví vám dostatečnou lhůtu na jejich doplnění.

Kritéria pro při­­­­jím­ání dětí k základní­­­­mu vz­­­­děl­­­­ávání do Základní ško­ly Par­­­­du­­­­bi­­­­ce , nábřeží Závodu míru 1951

1.Žák má ad­re­­­su trvalého po­by­­­tu ve spá­d­ovém obvo­­­du, popř. ob­­­ci s ­­­do­ho­­­dou uzavřenou se zřiz­­­ova­­­te­lem:                                              5 bo­­­dů

(Údaj o mís­­­tu trvalého po­by­­­tu ob­­­ča­­­na je ad­re­sa, kte­rá je u ob­­­ča­­­na ve­­­dená v infor­­­mačním sys­­­té­­­mu evi­­­den­­­ce obyva­­­tel ja­ko evi­­­denční ad­re­sa je­ho po­by­­­tu.

U cizin­­­ce pod­le § 20 záko­­­na č. 561/2004 Sb. by se jednalo o hláš­ené mís­­­to po­by­­­tu na úze­mí ČR (§ 93 a ná­­­sl. zák. č. 326/1999 Sb.), kte­­­ré pro­­­káže příslušným platným dokla­­­dem.)

2Star­ší sou­ro­zenec za­pi­­­sovaného dí­t­ě­­­te je žákem Základní ško­ly Par­­­­du­­­­bi­­­­ce, nábřeží Závodu míru 1951:                                           2 bo­­­­dy          

3. Žák má sku­­­tečné byd­­­liš­­­tě ve spá­d­ovém obvo­­­du:          1 bod 

(Sku­­­tečné byd­­­liš­­­tě ob­­­ča­­­na je ad­re­sa, kde se ob­­­čan oprav­­­du zdržuje s úmys­lem žít tam – te­­­dy kde člověk sku­­­tečně byd­lí.)

V přípa­­­dě rovnos­­­ti bo­­­dů u žá­­­ků bu­­­de je­­­jich po­řa­­­dí ur­­­čeno pod­le nejkratší vz­­­dál­enos­­­ti ad­re­sy mís­­­ta trvalého po­by­­­tu dí­t­ě­­­te od ško­ly (měř­­­eno vz­­­dušnou ča­rou od GPS souřadnic ško­ly k nej­bližší­­­mu mís­­­tu obvo­­­du bu­­­dovy trvalého po­by­­­tu dí­t­ě­­­te, za­­­okrouh­leno na ce­­­lé metry) Čím kratší vz­­­dál­enost od ško­ly, tím lepší umís­­­tění.

U žá­­­ků s ad­re­­­sou trvalého po­by­­­tu se stejnou vz­­­dál­enos­tí od ško­ly (ví­­­ce žá­­­ků byd­lí­­­cích ve stejném by­­­tovém do­mě, stejná vz­­­dušná vz­­­dál­enost ví­­­ce ne­­­movi­­­tos­tí) roz­ho­­­duje v přípa­­­dě potře­­­by ur­­­čení je­­­jich přesného po­řa­­­dí los.

Pozor – vyplněním žádosti zde v aplikaci zapisyzs.pardubice.eu ještě není přihláška podaná. Podání je třeba provést výše uvedeným způsobem.